Privacy Reglement

Docere Privacy Statement Versie januari, 2024


Deze privacyverklaring legt uit hoe Docere omgaat met de persoonlijke gegevens die we verzamelen voor de uitvoering van onze services. Docere respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg te beschermen en behandelen.


1. Wie zijn we.

Sinds 2007 is Docere een onafhankelijk scholings organisatie mbt de gezondheidszorg. Docere biedt onafhankelijke scholingen voor medewerkers binnen de gezondheidszorg, theoretisch en praktisch.
Docere is gevestigd in Hellevoetsluis en is in principe als verantwoordelijke voor de verwerking van al uw door uw werkgever of zelf opgegeven persoonsgegevens.
Dit is van toepassing wanneer u wordt ingeschreven voor een van de theoretisch te volgen modules van Docere.


2. Welke data verzamelt docere ?

Docere verzamelt en verwerkt de volgende persoonlijke gegevens:Voor al onze services: uw naam, functie en contactgegevens (emailadres);

Om gebruik te maken van onze diensten of om door ons geschoold te worden, moet u bij ons geregistreerd zijn. We zullen u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken, waaronder uw naam, functie, e-mailadres.  Het verstrekken van  gegevens is vereist om van onze diensten gebruik te kunnen maken.  Als uw werkgever namens u een account laat aanmaken, registreren wij ook de naam van die werkgever.
U ontvangt een tijdelijk wachtwoord waarmee u zich kunt aanmelden bij ons beveiligde online platform. U moet dit wachtwoord wijzigen nadat u zich voor de eerste keer hebt aangemeld. Uw wachtwoord wordt  versleuteld vastgelegd en is door ons niet leesbaar.


3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?


Docere verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens:
Om uw gebruikersaccount te activeren en te beheren of om u aan te melden bij onze portals en online platforms, en om u in staat te stellen om gerelateerde functionaliteiten te gebruiken;
Met uw gebruikersgegevens kunt u zich veilig aanmelden bij ons online platform. Nadat u bent ingelogd, kunt u eenvoudig uw wachtwoord wijzigen. Via uw account kunt u ook uw gevolgde scholingen en resultaten bekijken.
Voor onze eigen administratie;
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor interne administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van gegevens en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.
Persoonlijke dienstverlening;
Om informatie te verstrekken en uw vragen te beantwoorden;
Als u ons vragen stelt of als we u informatie moeten verstrekken (bijvoorbeeld over examens, resultaten, annuleringen, enz.), Zullen wij uw gegevens (emailadres) gebruiken om contact met u op te nemen.


4. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
 
Docere verwerkt uw persoonlijke gegevens om  producten en diensten aan u te leveren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, indien dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij of op basis van toestemming.
Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij, zullen we redelijke maatregelen nemen om ongewenst kwaad voor u te voorkomen. Onze legitieme belangen kunnen bijvoorbeeld ons belang zijn om ons product en onze services te verbeteren. Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen of de belangen van een derde partij, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie
Wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact op te nemen aan ons.
Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan waarvoor we deze oorspronkelijk hebben verzameld (en we vertrouwen op een andere wettelijke basis dan toestemming of het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor dit nieuwe doel), zullen we nagaan of de verwerking voor dit nieuwe doel is verenigbaar met het doel waarvoor de persoonlijke gegevens aanvankelijk werden verzameld.
 
5 Op welke manier verkrijgt Docere gegevens?


Docere verkrijgt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren.
We verkrijgen persoonlijke informatie over u wanneer u zich aanmeldt voor een van onze modules.
Als de aanvraag wordt uitgevoerd door uw werkgever of via een van onze partners, zullen wij uw gegevens via die partij ontvangen. Daarnaast zullen wij persoonlijke informatie over u ontvangen bij het aanbieden van onze diensten.


6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Met het oog op de bovengenoemde doeleinden of in het kader van haar dienstverlening, kan Docere uw persoonlijke gegevens delen, doorgeven of anderszins toegankelijk maken voor andere.


7. Beveiliging
Docere zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een passend niveau van beveiliging te waarborgen tegen onwettig gebruik, ongeoorloofde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging van uw persoonlijke gegevens.


8. Bewaartermijn
 
Docere behoudt uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig met het oog op de hierboven uiteengezette doeleinden.

Persoonlijke gegevens die geen doel hebben om te worden gearchiveerd, worden binnen zes maanden verwijderd of geanonimiseerd. 
Persoonlijke gegevens die Docere nodig heeft om aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van Docere te voldoen. 

9.Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om bezoekersgegevens te registreren om de functionaliteit van de website verder te optimaliseren en de beveiliging ervan te verbeteren. U kunt de instellingen van uw browser zo wijzigen dat u geen cookies meer ontvangt. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan Docere niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van haar website naar behoren functioneren.
 
 
10. Links naar andere websites
Op onze website kunt u verschillende links vinden naar websites van derden. Als u deze links volgt, verlaat u de Docere-website. Hoewel alle links met zorg zijn geselecteerd, kan Docere niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van gegevens door deze organisaties. Lees voor meer informatie de privacyverklaring van de website die u bezoekt, indien beschikbaar.
 
Uw rechten.U kunt contact opnemen met ons om de rechten uit te oefenen die u volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt verleend, waaronder (1) het recht op toegang tot uw gegevens, (2) om ze te corrigeren, (3) om te wissen hen, (4) om de verwerking van uw gegevens te beperken, (5) het recht op gegevensportabiliteit en (6) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking.


1. Recht op toegang
U kunt ons vragen of we al dan niet uw persoonlijke gegevens verwerken en, als dat zo is, toegang krijgen tot die gegevens in de vorm van een kopie. Bij het voldoen aan een toegangsverzoek, zullen wij u ook aanvullende informatie verstrekken, zoals de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonlijke gegevens in kwestie en alle andere informatie die u nodig hebt om de essentie van dit recht uit te oefenen.


2. Recht op rectificatie
U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren in geval van onnauwkeurigheid of onvolledigheid. Op verzoek zullen wij onjuiste persoonlijke gegevens over u corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens invullen, waaronder het verstrekken van een aanvullende verklaring.


3. Recht om te wissen
U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen, wat betekent dat uw gegevens door ons worden verwijderd. Wissen van uw persoonlijke gegevens vindt alleen plaats in bepaalde gevallen, voorgeschreven door de wet en vermeld onder artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit omvat situaties waarin uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, evenals situaties waarin ze onrechtmatig werden verwerkt. Vanwege de manier waarop we bepaalde services onderhouden, kan het enige tijd duren voordat back-upkopieën worden gewist.


4. Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, wat betekent dat wij de verwerking van uw gegevens voor een bepaalde periode opschorten. Tot de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot dit recht behoren situaties waarin de juistheid van uw persoonlijke gegevens werd betwist, maar er is enige tijd nodig om hun (on) nauwkeurigheid te verifiëren. Dit recht belet ons niet om door te gaan met het opslaan van uw persoonlijke gegevens. We zullen u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.


5. Recht op gegevensportabiliteit
Uw recht op gegevensportabiliteit houdt in dat u ons kunt vragen om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat aan te leveren. voor zover dit technisch haalbaar is.
 
6. Recht op bezwaar.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wat betekent dat u ons kunt vragen om uw persoonlijke gegevens niet langer te verwerken. Dit is alleen van toepassing indien de "legitieme belangen" -grondslag de wettelijke basis voor verwerking.
U kunt kosteloos en op elk moment bezwaar maken tegen directmarketingdoeleinden in het geval uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden worden verwerkt. In het geval u van dit recht gebruik maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden niet langer verwerken.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de specifieke instructies te volgen met betrekking tot de verwerking waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.
Om een van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens vermeld in artikel 13 hieronder.
U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacybeleid. Als u echter onopgeloste problemen hebt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en) in Den Haag, Nederland, of, als u woont of werkt in een andere EU-lidstaat kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van die EU-lidstaat.


12. Hoe wij op dit beleid letten

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 16 januari 2024 en vervangt eerdere versies.


13. Contactgegeven
Als u vragen heeft over dit beleid of de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op:


Mail: info@docere.nl

More...